Skip to content

OM KØBENHAVNS GOLF KLUB

En traditionsrig og attraktiv golfklub

KGK er ikke alene Danmarks første, men også Skandinaviens første golfklub stiftet i 1898.

De første par år spillede man på Lammefælleden, der lå tæt på Vibenshus runddel i København. Spillerne gravede selv hullerne om morgenen og dækkede dem til igen om aftenen. Men hurtigt fik klubben mulighed for at leje et område sydvest for Eremitageslottet, hvor der i 1899 blev anlagt 9 huller, vis a vis den daværende galopbane. I 1928 blev den nuværende 18 hullers bane indviet og trods banearbejdet i 2009 har 16 af hullerne har stadig stort set samme forløb som dengang.

Klubben er meget velorganiseret med mange aktiviteter for både bredde, elite (8 divisionshold) og juniorer (125 juniorer). ”Klubber i klubben” spiller en vigtig rolle for klublivet og giver alle medlemmer mulighed for at være en del af et socialt fællesskab ved siden/som en del af golfen.

Klubbens love

Klubbens love, inklusive ændringerne, der blev vedtaget på generalforsamlingen april 2019, kan læses her.

Spørgsmål hertil kan rettes til Direktør Henrik Voigt, samt til klubbens bestyrelse.

Historie

(billeder på vej) 

Handlingsplan

Handlingsplanen er en detaljeret plan for, hvorledes Københavns Golf Klub skal manifestere, styre og udvikle sig over de næste tre år for at kunne leve op til en række målsætninger. Udførelsen af denne handlingsplan vil placere Københavns Golf Klub blandt de mest eftertragtede klubber i Danmark at være medlem i, både for medlemmer såvel som besøgende gæster, samt ved afholdelse af erhvervsaktiviteter.

Klik på billedet nedenfor for at læse hele handlingsplanen.

handlingsplan-2018-2020-forside

Etikette

Generelt
 • Inden spil på banen er alle spillere forpligtet til at gøre sig bekendt med de gældende lokale regler, nærværende ordens- og etiketteregler samt at respekterer disse. Spil er undergivet de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews vedtagne golfregler.
 • Baneservice gennemføres på alle arealer og bygninger, Københavns Golf Klub råder over. Baneservice skal sikre, at alle gældende regler overholdes. Baneservicens anvisninger skal følges. I modsat fald er baneservicen bemyndiget til at bortvise og indberette forseelsen til bestyrelsen, der så tager stilling til evt. yderligere sanktioner beskrevet i Københavns Golf Klubs vedtægter.
 • Klubbens aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance eller i karantæne, har adgang til spil på banen efter de regler, der er gældende for deres medlemskategori.
 • Aktive medlemmer af anerkendte golfklubber har adgang til banen og skal bestille og bekræfte tee time i golfbox samt udføre betaling af greenfee før spil på banen.
 • I tilfælde, hvor gæsten bekræfter sin tid før kontorets åbningstid, skal der betales efter spil. Efter kontoret er lukket, skal man henvende sig i restauranten.
 • Der skal udvises den største hensynsfuldhed overfor Dyrehavens pub­likum og hjortevildt samt det arbejdende personale. Spil må ikke finde sted, hvis forannævnte befinder sig inden for spillerækkevidde.
 • Hunde må medtages på banen, hvis de er i snor.
 • Dyrehavens generelle regler skal altid efterkommes.

Se dette link: http://www.ltk.dk/jaegersborg-dyrehave.

Banen, herunder Par-3 banen og trænings faciliteter.

Vis hensyn og hold etiketten ved spil på banen:

 • Når alle spillerne på holdet foran har drivet ud på 1. hul, må man gå gennem lågen og frem teestedet. Af hensyn til flowet i spillet er det hensigtsmæssigt, at der ikke drives ud fra 1. tee, før holdet foran har drivet ud på 2. hul.
 • I forbindelse med en turnering er 1. tee lukket fra en ½ time før første start til en ½ time efter sidste start. Startforbud markeres med et skilt på lågen ved udgangen til 1. tee. Startforbud skal respekteres, uanset om der er turneringsdeltagere på 1. tee.
 • Der må aldrig spilles mere end fire bolde pr. gruppe.
 • Spillere, der er startet fra 1. tee, og spiller hullerne i rigtig rækkefølge, har altid fortrinsret.
 • Unødige ophold i en golfrunde, (herunder tale i mobiltelefon m.v.) betegnes som et brudt hulforløb, og gruppen mister sine vigepligts-rettigheder og bagfrakommende grupper skal lukkes igennem uden ophold.

 

Pas på banen:

Uanset om du spiller 18-hullers, Par 3 banen eller befinder dig på træningsområdet, skal du altid udvise størst muligt hensyn til banen.

Derfor tak fordi du….

 • ikke efterlader affald på banen, herunder cigaret-skodder. Æskebægre udleveres i shoppen eller restauranten.
 • Har sat din mobiltelefon på lydløs og kun bruger den til golfrelaterede ting i forbindelse med spillet.
 • lægger tørv fra fairways på plads. (ikke på teestederne)
 • holder din vogne på behørig afstand af greens og undlader at placere den eller køre på teestederne og arealer mellem green og greenbunker.
 • river bunkers efter dig på en måde så sandet efterfølgende ligger jævnt.
 • lægger riven tilbage i bunkeren med skæftet på bunkerkanten.
 • ser efter og retter nedslagsmærker op på greens.
 • Ikke udsætter greens for mærker f.eks. ved at læne dig op ad putter eller flagstang.
 • beskytter hulkanten på green når bolden i hul skal samles op.
 • Undlader at kører i rough med udlejede scootere.

 

Spil med tempo:

For at sikre en god oplevelse for alle er det vigtig, at der er opmærksomhed på spilletempoet og reglen om vigepligt på banen, dvs. retten til at gå igennem den bold der spiller foran ens egen.

 • Vigepligt på banen afgøres på banen af gruppens spilletempo.
 • En hvilken som helst gruppe der spiller en fuld runde i det korrekte hul-forløb 1-18, har til enhver tid ret til at gå igennem en gruppe der bryder eller har brudt hulforløbet.
 • Den primære regel for gennemgang er: ”Se dig tilbage”. Hvis en gruppe ikke har tabt afstand til gruppen foran, men det er klart at grup­pen bagved spiller i et hurtigere tempo bør gruppen straks opfordre gruppen bagved til at gå igennem. Dette gælder også i turneringer.
 • Sekundær regel er, at det en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran, hvis gruppen taber afstand til gruppen foran, bør den opfordre gruppen bagved til at gå igennem, det gælder uanset hvor mange der i gruppen.
 • Begrebet ”gruppe” omfatter 2, 3 eller 4-bolde. Enlig spiller har samme rettigheder som en ”gruppe” på nær ved gennemgang, hvor der kun skal lukkes igennem, hvis der er plads og et naturlig ophold i gruppens spil.
 • For at sikre hurtigt spil på banen opfordrer vi til ”ready-golf”, dvs. man slår når man KLAR, uanset hvem der har honnøren. Se opslag i starterhus.

 

Eksempler på gennemgang:

 • Når alle i gruppen leder efter en bold, og der er en ventende gruppe bagved, forventes det, at der lukkes igennem.
 • En gennemgang af 1- eller 2-bolde gøres godt på par3 huller, hvor gruppen foran træder til side og lader gruppen bagved slå ind til green. Medens den bagfrakommende gruppe går mod green, kan der puttes ud / spilles ind, så begge grupper kan gå mod næste tee samtidigt, og lade gennemgangen ske dér.
Klubhuset, herunder bygninger og område der er indhegnet.
 • Hunde må ikke medtages i klubhuset, og på terrassen henvises der til de opsatte hundekroge.
 • Det henstilles til at mobiltelefoner sættes på lydløs i restauranten og opkald og tale i dem, skal foregå andetsteds.
 • Medbragt mad eller drikkevarer må ikke nydes på terrassen eller i restauranten.
 • Flasker, glas eller lignende må ikke medtages udenfor restaurant eller terrasse. Plastflasker er undtaget fra denne regel.
 • Udstyr, herunder sportstasker, bags, køller eller bagvogne må ikke transporteres gennem eller anbringes i klubhuset eller på terrassen, men anbringes på de dertil indrettede steder.
 • Sko, beklædningsgenstande o.a., som efterlades i klubhus, bad eller omklædningsrum, bliver fjernet og efter tre måneder destrueret eller afleveret til velgørende formål. Klubben påtager sig ikke eftersendelse.
 • Det henstilles, at alle hjælper med at holde orden. Service og flasker skal afryddes efter brug – både i restaurant og på terrassen.
 • Bags og vogne må ikke forefindes i omklædningsrum eller garderobe­skabe.
 • Vask af køller og jern skal ske på den dertil indrettede vaskeplads ved lågen til og fra banen.
 • Cykler skal placeres i eller ved de opstillede stativer.
 • Hvis du ønsker et bagskab, bedes du venligst kontakte kontoret. Det er IKKE tilladt at henstille golfbags, vogne eller lign. i ulåste og ubrugte skabe. Sker dette, vil tingene blive fjernet uden ansvar fra klubbens side.
Putting green

Der er kun adgang for medlemmer med gyldigt bagmærke eller gæster, der har betalt greenfee.

Det er ikke tilladt at øve indspil til putting green.

Kun golfsko eller flade sko må benyttes.

Hunde må ikke medtages.

I øvrigt gælder samme regler som for greens på banen.

Mobiltelefoner må ikke benyttes.

Driving Range og indspilsgreen

Derfor tak fordi du på træningsanlægget….

 • viser samme hensyn som på banen.
 • ved inaktivitet med din træning på anlægget, flytter dit udstyr og dig selv, så andre kan komme til
 • sætter din mobiltelefon på lydløs og foretager kun opkald og tale et sted, hvor det ikke forstyrrer andre.
 • kun anvender egne bolde på indspil- og puttinggreen.
 • bringer boldspande og måtter på plads efter brug.

Træningsanlægget er åbent fra solopgang til solnedgang og når du befinder dig på træningsområdet, skal du altid udvise hensyn til andre brugere af anlægget.

Der er kun adgang for medlemmer med gyldigt bagmærke, gæster der har betalt greenfee eller trænerens elever.

Det er strengt forbudt at slå bolde ud på driving range, når bolde indsamles. Overtrædelse af denne bestemmelse medfører omgående bortvisning og karantæne og i gentagelsestilfælde eksklusion.

Der henstilles til at benytte trætees eller måtter.

Der må ikke puttes på indspilsgreenen.

Omkring indspils green skal turf lægges på plads.

Efter benyttelse skal boldspande og måtter bringes tilbage til boldmaskinen. Træningsbolde må kun anvendes på driving range. På indspils greenen skal der benyttes egne bolde.

Der skal tages størst muligt hensyn til spillere på 18. hul. Slå derfor altid i en retning væk fra 18. hul.

Vis hensyn til trafik på ridestien.

Hole In One

Hvis det lykkes en spiller (medlem eller greenfee) at lave hole in one, modtager du en flaske Magnum Rosé fra Rosé, Vin & Bobler v. Henrik Sølver. De juniorerne der laver samme bedrift vil modtage et dusin Titleist PROV1 Bolde.

Henvendelse om HiO skal ske umiddelbart efter runden i klubbens restaurant, hvor flasken eller boldene udleveres mod forevisning af et scorekort, der er underskrevet af spiller samt markør.

Hole in One kan kun godkendes hvis den foretages under normalt spil, samt at runden gennemføres (9 eller 18 huller) .

Held og lykke!

Hjertestarter

Hjertestarteren er placeret udendørs ved matchlokalet, til højre for én når man træder ind af den røde låge til klubhuset.

 

For mere information kan du læse på hjertestarter.dk. Så du er forberedt hvis et hjerteproblem skulle opstå.

hjertestarter-tryg-fonden

Æresmedlemmer

hkh-kronprins-frederik

Hans Majestæt
Kong Frederik X

hkh-kronprinsse-mary

Hendes Majestæt
Dronning Mary