Skip to content

Skandinaviens første golfklub

Vi er Skandinavies første golfklub

Vi er Skandinaviens første golfklub placeret på den unikke og historiske Eremitageslette. Medlem eller gæst er banen en oplevelse for alle, giver større golfglæde og holder dig i bedre form, for i Dyrehaven kan vi spille hele året. Skønt tæt på storbyen, alligevel fri for støj i det fredede område. Nyd udsigten fra terrassen ud over Eremitagen og oplev golfhistorien i Skandinaviens første golfklub, sammen med familie og venner.

Banen er designet til det brede handicapniveau, hvor det spillestrategiske er vægtet lige så højt som det æstetiske. Den vil udfordre dig på dig på det niveau, dit golfspil befinder sig og samtidig give en fantastisk naturoplevelse på alle årstider.

Mødet med golfspillet kan blive en livslang kærlighed, balsam for sjælen, give dig et godt helbred og udvide dit sociale netværk, fordi alle kan spille mod alle. Golf kan spilles hele livet, der er en behagelig stemning i klubben, og der bliver skabt venskaber, når du efter spil og træning hygger på 19.huls terrasse.

Det er sjovt at begynde og med den hjælpsomhed man modtager fra medlemmer, trænere og sekretariat er du hurtigt godt i gang.

For nye medlemmer skaber KGK glæde og netværk. Du føler dig velkommen fra Dag 1, omgivet af venlighed og glade mennesker.

skandinaviens første golfklub

GOLFEN FØDES I DANMARK

Bestyrelsesprotokol for Københavns Golf Klub 1901

Charles R. Jensen viser golf frem på Eremitagesletten for en del gæster. Charles anbefaler dem at man samler sig i en klub. Dette bliver starten på Skandinaviens første golfklub – Københavns Golf Klub (KGK). Klubben bliver dannet den 6. december 1898 i København.

KGKs arkiv går tabt under krigen. En juni nat 1944 bliver klubhuset bombet af en Schalburgtage gruppe. Alt materiale der er i klubhuset brænder op. En smule materiale udenfor klubhuset bliver reddet, bl.a. en bestyrelsesprotokol.

I bestyrelsesprotokollen står der:

”Det besluttedes at udsende Indbydelse til en begrænset Kreds – ca. 50 Herrer, som antages at nære Interesse for Spillet, med Opfordring til at indtræde som Medlemmer og foreløbig at møde for at lære Spillet at kjende den paafølgende Søndag på Lammefælleden.

Til foreløbig bestyrelse valgtes:

cand jur Vagn Aagesen

Fabrikant L. Friis

Grosserer Gustav Hage

cand med Folmer Hansen

Inspektør E. Schmidt

Klubben har derefter (ved L. Friis) erhvervet Magistratens Tilladelse til at spille på Lammefælleden, dog på Betingelse af at alle gravede Huller atter tildækkedes ved Spillets Ophør hver enkelt Spilledag”.

Ingeborg Scavenius vinder Danmarks første golfmatch i 1899

Avisen Dagens Nyheder skriver mandag 10. oktober 1898 om hvordan golf spilles:  ” Golf spilles af 2 eller flere Personer, der hver har sin Bold, – en hvid kugle af størrelse som et lille Hønseæg. Spillerne bruge endvidere Køller, der have et ret tyndt Spanskrørskaft og ende i en ombøjet lodret rillet Plade, af Jern eller Træ, og af forskellig Form, efter som Bolden skal skrabes op af et hul eller slaas fra et frit Sted, om den skal slaas langt eller kort o.s.v. En almindelig Spiller kan nøjes med 3 Køller”

Den første golfmatch i Danmark bliver afholdt af KGK. Den bliver spillet søndag 23. april 1999 på en bane på Lammefælleden. Banen er på 8 huller og bliver gennemspillet 2 gange. Damerne deltager også. Nummer et bliver Ingeborg Aagesen, i en samlet score på 109 slag. Altså cirka 7 slag per hul. En dame vinder den første danske golfmatch.

Senere samme år spiller man match ude på Eremitagesletten. Den første match på Eremitagesletten bliver spillet på en 18 hullers spillebane. Banen bliver dog snart ændret til en ni hullers spillebane.

Charles R. Jensen viser golfslag på Eremitagesletten 1898

Avisen ”Dagens Nyheder” skriver i en artikel, mandag 10. oktober 1898 bl.a. følgende:

”Manden hedder Jensen, er dansk af fødsel, expatrieret til Amerika, hvor han har lært Spillet meget hurtig og uddannet sig til Professional, d.v.s. Lærer i Golfklubberne i New York.

Hr. Jensen viste ude paa Eremitagesletten en lille kreds af Sportsmænd, hvorledes man skal slaa til en Golfbold. Og det gjorde han virkelig pænt. Med en hurtig smidig Haandledsbevægelse fik han afvexlende Bolden til at flyve meget betydelige Distancer og til langsomt at snige sig ned i sit Hul, og viste, hvor fint og nøjagtigt at Spillet kan drives.

Med hensyn til Spillepladser her i Byens Omegn mener han, at Eremitagesletten foreløbig er den bedste, Fællederne kunne nok bruges, men saa længe Spillet er nyt, er der ikke til at være for Tilskuere, som ville ”lege med”.

Om Spillets fremtid her i landet udtaler han sig med megen Skepsis, vel vidende, hvor længe det varer, før nogen ny Sportsgren vinder indpas. I øvrigt agtede han at blive her hjemme foreløbig, I særdeleshed hvis han kunne få Elever eller blive Klublærer i Golf.

Altsaa, hvis Nogen vil lære det, er der nu en lejlighed. Henry”

KGK noterer efterfølgende i sin bestyrelsesprotokol:

”Klubben har endvidere antaget Herr Charles R. Jensen, som under et fleraarigt Ophold i Amerika har uddannet sig i Spillet og bl.a. fungeret som professionel Lærer ved flere klubber, til at arrangere Spillebanen og give Undervisning i Spillet. Ifølge Aftale skal han mod et Honorar på 25 kroner om Maaneden sørge for, at Banen er udlagt (Huller anlagte) hver Søndag, og skal være aktiv….”

Spillebanen som man kalder banen, skal være stor. Man udgraver hullerne enten i en kreds eller i en række. Hvert hul er 5 tommer i diameter og 5 tommer i dybde. Afstanden mellem hullerne er ca. 400 meter.

Charles R. Jensen bliver Københavns Golf Klubs første træner og chef greenkeeper.

KGK's tidslinje

(billeder på vej)

Æresmedlemmer

hkh-kronprins-frederik

Hans Majestæt
Kong Frederik X

hkh-kronprinsse-mary

Hendes Majestæt
Dronning Mary

Klubbens love

Klubbens love, inklusive ændringerne, der blev vedtaget på generalforsamlingen april 2019, kan læses her.

Spørgsmål hertil kan rettes til Direktør Christian Tage Hansen, samt til klubbens bestyrelse.

Etikette

Der skal udvises den største hensynsfuldhed over for Dyrehavens publikum og hjortevildt samt det arbejdende personale. Spil må ikke finde sted, hvis forannævnte befinder sig inden for spillerækkevidde.

KGK har dress-code. Der henstilles til, at alle udviser kritisk sans og situationsfornemmelse og klæder sig efter forholdene (gør meget gerne jeres gæster opmærksom på KGK´s dress code).

Banekontrol gennemføres på alle arealer og i alle bygninger, KGK råder over. Kontrollen skal sikre, at alle gældende regler overholdes. Banekontrollens anvisninger skal følges.

Klubben er uden ansvar for medlemmers eller gæsters værdier og effekter.

Klubbens aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance eller i karantæne, har adgang til spil på banen efter de regler, der er gældende for deres medlemskategori. Gyldigt bagmærke skal bæres synligt.

Aktive medlemmer af anerkendte golfklubber har adgang til banen mod betaling af greenfee. Greenfee skal i videst muligt omfang betales inden påbegyndelse af spil. I tilfælde, hvor gæsten bekræfter sin tid uden for kontorets åbningstid, skal der betales efter regler, der er anvist i hall´en ved selvbetjeningsskærmen.

Inden spil på banen er alle spillere forpligtet til at gøre sig bekendt med de gældende lokale regler og nærværende ordens- og etiketteregler og til at overholde disse. Spil er undergivet de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews vedtagne regler.

Når alle spillerne på holdet foran har drivet ud, må man gå gennem lågen og frem til 1. tee.

Kun tees af træ må benyttes – der henstilles til, at man ikke efterlader knækkede tees på banen.

Hunde må medtages på banen, hvis de er i snor.

Mobiltelefoner må medbringes – men ikke være tændt. De må kun benyttes til opkald i nødsituationer; i tilfælde af sygdom o.l. Banepersonalet, turneringsledere og -dommere samt banekontrol er undtaget fra denne bestemmelse.

Som nævnt under generelt, skal alle spillerne tage hensyn til banepersonalet, der har ubetinget fortrinsret til at udføre sit arbejde.

Det er ikke tilladt at tage fuldt prøvesving på teestederne. Det er heller ikke tilladt at slå en turf op med henblik på at anvende denne som tee.

Det er aldrig tilladt at spille mere end fire bolde pr. hold.

Læg altid turf på plads. Dette gælder ikke teestederne.

Bags og bagvogne må ikke placeres på eller trækkes over greens eller teesteder.

Bunkers skal gøres i stand med de udlagte river.

Nedslagsmærker på greens skal omhyggeligt rettes op.

Flagstangen skal på greens lægges forsigtigt ned. Man må ikke udsætte greens for mærker f.eks. ved at læne sig op ad putter eller flagstang.

Bold i hul må ikke samles op med kølle- eller putterhovedet.

Bagvogne må ikke trækkes eller placeres på arealer mellem greens og greenbunkers eller på ”forklæderne”.

Intet affald må efterlades på banen.

Spillere, der er startet fra 1. tee, og spiller hullerne i rigtig rækkefølge, har altid fortrinsret.

I forbindelse med en turnering er 1. tee lukket fra en ½ time før første start til en ½ time efter sidste start. Startforbud markeres med et skilt på lågen ved udgangen til 1. tee. Startforbud skal respekteres, uanset om der er turneringsdeltagere på 1. tee.

Hunde må ikke medtages i klubhuset og på terrassen og der henvises til de opsatte hundekroge.

Mobiltelefoner må ikke benyttes til opkald i restauranten eller på terrassen.

Medbragt mad eller drikkevarer må ikke nydes i restauranten.

Flasker, glas eller lignende må ikke medtages uden for restaurant eller terrasse. Plastflasker er undtaget fra denne regel.

Fodtøj må kun henstilles i omklædningsrummene.

Udstyr, herunder sportstasker, bags, køller eller bagvogne må ikke transporteres gennem eller anbringes i klubhuset eller på terrassen men anbringes på de dertil indrettede steder.

Sko, beklædningsgenstande o.a., som efterlades i klubhus, bad eller omklædningsrum, bliver fjernet og efter tre måneder destrueret eller afleveret til velgørende formål. Klubben påtager sig ikke eftersendelse.

Det henstilles, at alle hjælper med at holde orden. Service og flasker skal afryddes efter brug – både i restaurant og på terrassen.

Bags og vogne må ikke forefindes i omklædningsrum eller garderobeskabe.

Vask af køller og jern skal ske på den indrettede vaskeplads ved udgangen til banen.

Cykler skal placeres i eller ved de opstillede stativer.

Der er kun adgang for medlemmer med gyldigt bagmærke eller gæster, der har betalt greenfee.

Det er ikke tilladt at øve indspil til putting green.

Kun golfsko eller flade sko må benyttes.

Hunde må ikke medtages.

I øvrigt gælder samme regler som for greens på banen.

Mobiltelefoner må ikke benyttes.

Der er kun adgang for medlemmer med gyldigt bagmærke, gæster der har betalt greenfee eller trænerens elever.

Det er strengt forbudt at slå bolde ud på driving range, når bolde indsamles. Overtrædelse af denne bestemmelse medfører omgående bortvisning og karantæne og i gentagelsestilfælde eksklusion.

Driving rangene er åben fra solopgang til ½ time før solnedgang.

Der henstilles til at benytte trætees eller måtter.

Der må ikke puttes på indspilsgreenen.

Omkring indspilsgreen skal turf lægges på plads.

Efter benyttelse skal boldspande og måtter bringes tilbage til boldmaskinen. Træningsbolde må kun anvendes på driving range. På indspilsgreenen skal der benyttes egne bolde.

Der skal tages størst muligt hensyn til spillere på 18. hul. Slå derfor altid i en retning væk fra 18. hul.

Affald må ikke efterlades.

Mobiltelefoner må ikke benyttes.

Vis hensyn til trafik på ridestien.

Hole In One

Hvis det lykkes en spiller (medlem eller greenfee) at lave hole in one med sin første bold, på KGK golfbanen, udlover Rosé, Vin og Bobler en flaske Club Magnum Rosé for denne bedrift. For juniorerne vil der være en anden alkoholfri præmie.

Derfor vil sekretariatet gerne hører om denne bedrift og belønne denne begivenhed.

Så hvis du ligger inde med en historie kontakt kgk@kgkgolf.dk eller kom forbi sekretariatet det forudsættes dog at det var under et normalt spil på en 18 huls tur og at man har papir og sekundant der kan stå inde for denne præstation.