Skip to content

Klubbens stiftelse og første bestyrelsesreferat

Vi har fundet originalerne af klubbens første bestyrelsesreferat fra december 1898, der også stifter Kjøbenhavns Golf Klub. Vedlagt er billeder heraf og teksten lyder:

Kjøbenhavns Golf Klub

Efter indbydelse af

Fabrikant L. Friis

Grosserer G. Hage

Inspektør E. Schmidt

afholdtes Tirsdag d. 6. December 1898

et møde i Kongen af Danmarks Café.

Tilstedeværende var foruden indbyderne

Cand. jur. Vagn Aagesen

Cand. Mer. Folmer Hansen

Professor, Dr. Mer. S. Levy

Direktør Rothenborg

Direktør Carl Rúbow

Direktør Valentiner

Efter nogen diskussion besluttedes det

at starte en Klub under Navn af

Kjøbenhavns Golf Klub.

Medlems kontingentet fastsattes til

20 kroner aarligt (10 kr. halvaarlig) Indskud 10 kr.

 

Det besluttedes at udsende indbydelse

til en begrænset kreds – ca. 50 herrer, som

antages at have interesse for Spillet,

med opfordring til at indtræde som med-

lemmer og foreløbig at møde for at lære

Spillet at kjende den paafølgende Søndag,

paa Lammefælleden.

Til foreløbig Bestyrelse valgtes:

Cand. Jur. Vagn Aagesen

Fabrikant L. Friis

Grosserer Gustav Hage

Cand. Mer. Folmer Hansen

Inspektør E. Schmidt


Klubben har derefter (ved L. Friis)

erhvervet Magistralens Tilladelse til

at spille paa Lammefælleden, dog paa

betingelse af at alle gravede huller

atter tildækkedes ved spillets ophør

hver enkelt spilledag.

 

Klubben har endvidere antaget Her

Charles R. Jensen, som under et fler-

aarigt Ophold i Amerika har uddannet

sig i Spillet og bl.a. fungeret som pro-

fessionel Lærer ved flere Klubber, til

at arrangere Spillebanen og give Under-

visning i Spillet. Ifølge aftale skal

han for et Honorar af 25 Kroner om

Maaneden sørge for, at Banen er

udlagt (Huller anlagte) hver Søndag, og

skal være tilstede.

 

ØNSKER DU AT BLIVE MEDLEM AF SKANDINAVIENS ÆLDSTE GOLF KLUB? VI HAR PLADS TIL CA. 30 NYE MEDLEMMER I 2019 – KONTAKT OS PÅ MAIL ELLER SE PRISER HER.